Ebay Forum | Yurtdışı Alışveriş Forumuna Hoşgeldiniz !

Pass:


 

 
Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
24.03.2014 Tarihli Güncel Gümrük Genelgesi
Yazar Konu
Lupara Çevrimdışı

*

Üyelik Tarihi:   08-03-2011
Yorum Sayısı:   4,971
Uyarı Puanı:
Beğeniler: 159
754 Mesajı, 843 Kere Beğenildi.
Yorum: #1
24.03.2014 Tarihli Güncel Gümrük Genelgesi
Merhaba arkadaşlar;

24.03.2014 tarihinde yeni bir gümrük genelgesi yayınlanmış. Bunu nasıl atladık bilmiyorum ama görünüşe göre yılda 5 alışveriş kısıtlaması kalkmış. Önceki genelgede yılda 5 sınırlaması çok net belirtilmişken bu genelgede bahsedilmemesi olumlu sayılabilir.

Ayrıca Müsteşarlığın sitesinde "Posta ve Hızlı Kargo Muafiyetleri" başlıklı yazısında da "yılda 5" ibareleri kalkmış durumda.

Cep telefonları ve kozmetik ürünlerle ilgili bir değişiklik yok. Hala ülkeye girişleri yasak. Sporcu gıdaları ve vitamin vs. ürünleri ise, sadece resmi bir hastaneden alınan raporu ya da doktor reçetesi ile almak mümkün.
T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : 31775355-10.06.01
Konu : Posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşya

24.03.2014
GENELGE (2014/7)

7/10/2009 tarihli ve 27369 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın Beşinci Kısım hükümleri çerçevesinde posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyaya aşağıdaki şekilde işlem yapılacaktır.

1) Aşağıda belirtilen eşyanın serbest dolaşıma giriş beyanı, dolaylı temsilci sıfatıyla posta idaresi veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş hızlı kargo firmaları tarafından yapılabilir.

a) Doküman,
b) Kararın 45 inci maddesinde belirtilen önemli değeri olmayan eşya,
e) Kararın 62 nci maddesinde belirtilen değeri 1500 Avro’yu, miktarı brüt 30 kilogramı geçmeyen, bir gerçek kişi adına gelen ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşya,
d) 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesinin birinci fıkrasının sekizinci bendinin
(d) alt bendi kapsamı numunelik eşya ve modeller”.

2) Kararın 45 inci maddesi çerçevesinde posta veya hızlı kargo taşımacılığı kapsamında gelen eşyaya muafiyet uygulanmasında, eşyanın ticari miktar ve mahiyette olup olmadığı veya bir gerçek kişiye ya da tüzel kişiye gelip gelmediği önem arz etmemektedir. Bununla birlikte, Kararın 62 nci maddesi kapsamında posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyaya muafiyet uygulanabilmesi için, eşyanın bir gerçek kişiye gelmesi, ticari miktar ve mahiyet arz etmemesi ve değerinin 1500 Avro’yu, miktarının diplomatik eşya ve yolcu eşyası hariç olmak üzere brüt 30 kilogramı geçmemesi gerekmektedir.

3) Kararın 61 inci maddesinde düzenlenen 430 Avro tutarındaki yolcu beraberi eşya muafiyeti, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla getirilen eşyaya uygulanmamaktadır.

4) Kararın 62 nci maddesi kapsamında, Türkiye Gümrük Bölgesindeki gerçek bir kişiye posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyanın vergilendirilmesinde, eşya kıymetinden Kararın 45 inci maddesinde geçen değer mahsup edilmeyecektir.

5) Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyanın kıymetinin muafiyet limitleri dahilinde olup olmadığının tespitinde kargo ücreti dikkate alınmayacak, ayrıca aynı gönderici tarafından Türkiye’deki bir alıcı adına gönderilen aynı konşimento muhteviyatı gönderiler bir bütün teşkil ederek tamamının kıymeti birlikte dikkate alınacaktır. Eşyanın sigorta poliçesinde belirtilen kıymetinin yüksek ya da düşük bildirilmiş olduğunun tespiti durumunda, eşyanın kıymeti ibraz edilen faturaya, satış fişine veya eşya bedelinin ödendiğine ilişkin belgeye göre belirlenir. Bu tür belge ibraz edilememesi veya ibraz edilen belgede kayıtlı kıymetin düşük bulunması halinde, eşyanın kıymeti gümrük idaresince belirlenir.

6) Önemli değeri olmayan ve temsil ettikleri eşya bakımından siparişte bulunulmak için kullanılabilecek nitelikteki numunelik eşya ve modellerin gümrük işlemleri, Kararın 45 ve 62 nci maddelerinden bağımsız olarak, 86 ncı madde hükümleri çerçevesinde gümrük vergilerinden muafen posta idaresi veya hızlı kargo firmalarınca dolaylı temsil yetkisi kapsamında beyan edilmek suretiyle gerçekleştirilir.
Eşyanın numune olup olmadığının belirlenmesinde, faturasında veya ambalajında numune olduğuna dair bir ibare olmadığı durumlarda, muayene memurunca eşyanın numune olduğuna kanaat getirilmesi halinde eşyanın işlemlerinin yukarıda bahsi geçen hükümler kapsamında sonuçlandırılması gerekmektedir.
Bu Genelge hükümleri çerçevesinde posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla muafiyet hükümleri kapsamında getirilmesi yasaklanan eşyanın numune olduğuna kanaat getirilmesi ve bu maddede belirtilen şartları karşılaması koşuluyla muafen ithali mümkün bulunmaktadır.

7) Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla şahsi tedavide kullanılmak üzere getirilen ilaçların, gümrük memurunca alıcı şahsın hastalığının tedavisiyle ilgili olduğuna kesin olarak kanaat getirilmesi durumu saklı kalmak üzere, gümrük idaresine belge (sağlık kuruluşundan alman rapor, doktor raporu veya reçete) ibraz edilmesi koşuluna bağlı olarak, girişine izin verilecektir.

8) Cep telefonunun muafen serbest dolaşıma sokulabilmesi için, sadece yolcu beraberi kişisel eşya statüsünde olması gerekmektedir. Dolayısıyla, yolculuk öncesi veya sonrasında gönderilen yolcu beraberi eşya kapsamı dahil olmak üzere, cep telefonunun posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla muafen veya vergileri ödenerek hiçbir surette getirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Bununla birlikte, yurt dışına giden yolcuların IMEI numarası halihazırda kayıtlı olan cep telefonlarının yurt dışında kalması veya tamir amacıyla yurt dışına gönderilmiş olması ve bu telefonların posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla geri gönderilmesi durumunda, söz konusu telefonların IMEI numaralarının kayıtlı olduğunun “http://www.mcks.gov.tr/tr/imeisorgu.php” adresinden yapılacak sorgulama sonucu teyit edilmesi halinde muafen teslim edilmesi mümkündür.

9) Hayvansal ürünlerin posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla yurda girişine ilişkin işlemler, 1/2/2012 tarihli ve 28191 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hayvansal Ürünlerin Kişisel S evkiy ati arının Ülkeye Girişine İlişkin Kurallar Hakkında Tebliğin 5 inci maddesi uyarınca yürütülür.

10) 13/6/2010 tarihli ve 27610 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının 65 no.lu alt bendinde tanımlanan "takviye edici gıdalar" ile 6/12/2003 tarihli ve 25308 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi 2003/42 nolu Sporcu Gıdaları Tebliğinin 4 üncü maddesinde tanımlanan "sporcu gıdaları"nm Kararın 45 inci ve 62 nci maddeleri kapsamında ithali mümkün bulunmamaktadır.
Ancak, bu kapsamdaki ürünleri doktor tavsiyesi ile kullanan kişilerin, hastalıklarına dair resmi hastaneden alınmış bir raporu veya doktorun önerdiğine dair bir reçeteyi, milli sporcuların ise "Milli Sporcu Belgesi"ni ilgili gümrük idaresine ibraz etmeleri halinde söz konusu ürünleri posta veya hızlı kargo yoluyla getirmelerine izin verilir. Rapor veya reçetelerin, eşyanın ilgilisine teslim edildiği tarih itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş olması yeterli olup, her gönderi için yeni bir rapor ve reçete aranmasına gerek bulunmamaktadır.

11) 30/3/2005 tarihli ve 25771 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5324 sayılı Kozmetik Kanununun ikinci maddesi ile kapsamı belirlenmiş olan kozmetik ürünlerinin Kararın 45 inci ve 62 nci maddeleri kapsamında ithali mümkün bulunmamaktadır.

12) 10 ve 11 inci maddelerde bahsi geçen ve muafen ithali mümkün olmayan eşyaya, kıymetine ve miktarına bakılmaksızın genel hükümler çerçevesinde, m er’i gümrük ve dış ticaret mevzuatının ilgili hükümleri uygulanarak işlem yapılabilir.

13) Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelmesine sınırlama getirilen eşyanın bir koli içinde, sınırlamaya konu olmayan başka eşya ile birlikte gelmesi ve sahibince gümrüğe terk veya mahrecine iadesinin talep edilmesi halinde, sınırlamaya tabi olmayan eşyaya genel hükümler çerçevesinde işlem yapılır.

14) Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 26 ncı maddesi ile 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin altıncı fıkrasına eklenen hüküm gereğince “tütün ürünü” kabul edildiğinden, elektronik sigara ve her tür kartuşlarının Kararın 45 ve 62 nci maddeleri kapsamında posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla ithali yasaktır.

15) 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun kapsamında bulunmamakla birlikte uyuşturucu ve uyarıcı etkiye haiz maddelerin posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla ithali ve ihracı mümkün bulunmamaktadır.

16) Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliğin 40 mcı maddesinde yer alan kişiler hariç, yurtiçinde kayıt ve ruhsatı bulunmayan silah ve tüfeklerin serbest dolaşıma sokulması mümkün bulunmadığından söz konusu eşyanın posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla da getirilmesi yasaktır. Ancak, silah ve tüfekler hariç olmak üzere, 2013/11 sayılı Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Araçların İthaline İlişkin Tebliğ kapsamı eşyanın posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla serbest dolaşıma sokulmak istenmesi halinde, kıymeti, miktarı veya ağırlığı hakkında herhangi bir istisna getirilmeksizin Emniyet Genel Müdürlüğünden alınacak genel güvenlik ve asayiş yönünden uygunluk yazısının ibrazı gerekmektedir.

17) Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyanın gümrük kontrolü sırasında fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde, eşyaya ilişkin gümrük işlemleri durdurularak 4458 sayılı Gümrük Kanununun 57 nci maddesi uyarınca işlem başlatılması gerekmektedir.

6/7/2011 tarihli 2011/39 sayılı Genelgenin posta ve hızlı kargo yoluyla gelen eşyanın gümrük işlemlerine ilişkin hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi edinilmesini ve posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyaya ilişkin olarak yukarıda belirtilen hükümler çerçevesinde işlem tesisi hususunda gereğini rica ederim.

Ziya ALTUNYALDIZ Bakan a. Müsteşar

DAĞITIM: Merkez ve Taşra Teşkilatı


Orijinal dosya ek'te verilmiştir.
13-05-2014 06:33
Web Sitesini Ziyaret Et Tüm Mesajlarına Bak Alıntı ile Cevapla
YAKUT Çevrimdışı

*

Üyelik Tarihi:   10-10-2013
Yorum Sayısı:   488
Uyarı Puanı:
Beğeniler: 10
50 Mesajı, 50 Kere Beğenildi.
Yorum: #2
RE: 24.03.2014 Tarihli Güncel Gümrük Genelgesi
Hadi hayırlısı. insallah ilerde cep telefonu ile kozmetik yasagida kalkar.
13-05-2014 07:10
Tüm Mesajlarına Bak Alıntı ile Cevapla
 Beğenenler: Lupara
Lupara Çevrimdışı

*

Üyelik Tarihi:   08-03-2011
Yorum Sayısı:   4,971
Uyarı Puanı:
Beğeniler: 159
754 Mesajı, 843 Kere Beğenildi.
Yorum: #3
RE: 24.03.2014 Tarihli Güncel Gümrük Genelgesi
İnşallah Gözkırpma
Aslında tam olarak kaldırmıyorlarsa da, mesela yılda 1 kere cep telefonu getirtilmesine izin verilebilir. Imei kaydı gibi gerekli işlemler gümrükte yapılır, her şey kayda kurala uygun olur. Ne şiş yanar ne kebap...
Aynı şekilde kozmetik ürünlerde de belli bir getirtme sınırı olabilir. Bilmiyorum mantıksız mı ama olur bence..
13-05-2014 07:15
Web Sitesini Ziyaret Et Tüm Mesajlarına Bak Alıntı ile Cevapla
tolgailgim Çevrimdışı

*

Üyelik Tarihi:   27-07-2013
Yorum Sayısı:   82
Uyarı Puanı:
Beğeniler: 6
1 Mesajı, 1 Kere Beğenildi.
Yorum: #4
RE: 24.03.2014 Tarihli Güncel Gümrük Genelgesi
(13-05-2014 07:15)Lupara Nickli Kullanıcıdan Alıntı:  İnşallah Gözkırpma
Aslında tam olarak kaldırmıyorlarsa da, mesela yılda 1 kere cep telefonu getirtilmesine izin verilebilir. Imei kaydı gibi gerekli işlemler gümrükte yapılır, her şey kayda kurala uygun olur. Ne şiş yanar ne kebap...
Aynı şekilde kozmetik ürünlerde de belli bir getirtme sınırı olabilir. Bilmiyorum mantıksız mı ama olur bence..

İzin verseler bile Cep telefonunu almak için epey masraf yapmak gerekmez mi ? Buda Türkiyedeki fiyatına yaklaşır sanırım
13-05-2014 08:14
Tüm Mesajlarına Bak Alıntı ile Cevapla
Lupara Çevrimdışı

*

Üyelik Tarihi:   08-03-2011
Yorum Sayısı:   4,971
Uyarı Puanı:
Beğeniler: 159
754 Mesajı, 843 Kere Beğenildi.
Yorum: #5
RE: 24.03.2014 Tarihli Güncel Gümrük Genelgesi
Masraftan kastınız %20 vergi ise, TR fiyatından daha uygun olacağı kesin.
13-05-2014 08:44
Web Sitesini Ziyaret Et Tüm Mesajlarına Bak Alıntı ile Cevapla
cemgazel Çevrimdışı

*

Üyelik Tarihi:   14-02-2013
Yorum Sayısı:   1,936
Uyarı Puanı:
Beğeniler: 10
304 Mesajı, 312 Kere Beğenildi.
Yorum: #6
RE: 24.03.2014 Tarihli Güncel Gümrük Genelgesi
Cep telefonlarıyla ilgili bir düzenleme olsa dahi şahsi kanaatim %20 gümrük vergisinin yanı sıra %25 gibi bir oranda da iletişim vergisine tabii olur ve 2 yılda bir getirmeyle sınırlı tutulur. Buda insanların işine gelmez bence...
13-05-2014 08:57
Tüm Mesajlarına Bak Alıntı ile Cevapla
Lupara Çevrimdışı

*

Üyelik Tarihi:   08-03-2011
Yorum Sayısı:   4,971
Uyarı Puanı:
Beğeniler: 159
754 Mesajı, 843 Kere Beğenildi.
Yorum: #7
RE: 24.03.2014 Tarihli Güncel Gümrük Genelgesi
Normal ürün alırken, fiyatı muafiyet miktarının üstünde olan her üründe eskiden olduğu gibi %20 vergi alınsa fakat yılda sadece 1 kere bu haktan yararlansak fena mı yani arkadaşlar?

Yeni çıkan markalı telefonlar yurtdışında da pahalı kabul ama mesela Amazon gibi firmalar elekronik ürünlerde güzel indirimler yapıyor. Yine Çinli firmaların markalı telefonlarla yarışacak donanıma sahip güzel telefonları var. Millet kapış kapış alıyor ama biz de yasak.

Umarım ilgili kanunda makul bir düzenleme yapılır.
13-05-2014 09:44
Web Sitesini Ziyaret Et Tüm Mesajlarına Bak Alıntı ile Cevapla
cemgazel Çevrimdışı

*

Üyelik Tarihi:   14-02-2013
Yorum Sayısı:   1,936
Uyarı Puanı:
Beğeniler: 10
304 Mesajı, 312 Kere Beğenildi.
Yorum: #8
RE: 24.03.2014 Tarihli Güncel Gümrük Genelgesi
Dediğiniz gibi olsa keşke Lupara.. % 20 ye razıyız ama... Amozon tarzı sitelerde gerçekten güzel ürünler var. Ayrıca farklı çin alışveriş sitelerinde de kapasiteleri yüksek telefonlar olduğunu görüyoruz.. Yılda 1 kez bir yana 2 yılda bir bile olsa ona da razıyız.. Smile
13-05-2014 09:50
Tüm Mesajlarına Bak Alıntı ile Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  aliexpres yada ebaydan gümrük masrafı ortotek 1 480 18-03-2018 03:18
Son Yorum: Lupara
  Gümrük sorunu vergi ödeme baystark17 4 567 18-03-2018 03:18
Son Yorum: Lupara
  Azerbaycan gümrük mevzuatı backspace11 3 8,807 11-02-2017 23:06
Son Yorum: Kadir_10
  Otomobil parçası-gümrük-vergi? Passione 20 14,677 20-12-2016 22:19
Son Yorum: tcoban
  gümrük ile ilgili yardim shine55 8 2,888 28-09-2016 23:12
Son Yorum: LuparaŞu anda bu konuyu okuyanlar: 1 ZiyaretçiEbay Forum | Yurtdışı Alışveriş Forumu © 2013.